Политика на „ТЕРАЗИД“ ЕООД за защита на личните данни
За „ТЕРАЗИД“ ЕООД защитата на Вашите лични данни и осигуряването на прозрачност за начина, по който обработваме лични данни, са от първостепенно значение. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни, като, считано от 25 май 2018 година, прилагаме Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Моля прочетете внимателно настоящата политика. Моля и да се запознаете с политиката за поверителност на информацията, обработвана чрез интернет страницата ни.
Възможно е да се наложат изменения на политиките ни, като на страницата ни в интернет ще поддържаме актуална информация за актуалните политики.

I. Данни за нас
Администраторът на лични данни „Теразид“ ЕООД е с ЕИК 121057660, седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, ж.к. Гара Искър, 5004-та No 5, телефон за контакти: 02/979 9971, електронна поща: office@terazid.com.
„ТЕРАЗИД“ ЕООД е дружество, занимаващо се с производство и търговия със стоки, проучване, проектиране, строителство, търговия на дребно и едро със строителни материали, вътрешно и външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт, бартерни и други външнотърговски сделки и други дейности, посочени в Търговския регистър.

II. Цели на обработването на лични данни, категории обработвани лични данни и получатели на лични данни
Във връзка с дейността ни като търговец и в качеството ни на работодател, ние обработваме различни категории данни:
2.1. Данни на наши контрагенти (парньори, доставчици, клиенти)
– идентификационни данни – имена, ЕГН, адреси и други необходими данни
Събираме и обработваме такива лични данни, когато е необходимо да Ви идентифицираме като физически лица – наши контрагенти, и/или като физически лица – представители на юридически лица, които са наши контрагенти. Данните се обработват в съответствие с приложимите законови изисквания за целите на счетоводното отчитане и данъчното облагане. Във връзка с това, такива данни може да бъдат предоставени на компетентните държавни органи, например Национална агенция за приходите. Идентификационните данни може да се предоставят и на съдебни органи при спорове и/или на съдебни изпълнители във връзка с изпълнение на задължения, произтичащи от договор или други взаимоотношения, както и във връзка с реализирането на легитимните интереси на „ТЕРАЗИД“ ЕООД в случай на необходимост от принудително събиране на дължими суми.
• данни за контакт – телефонни номера, адреси на електронни пощи
Данните се използват за контакт във връзка с изпълнение на сключени договори, както и с оглед предстоящо сключване на договори.
• данни за банкови сметки
Такива данни се обработват с цел финансово-счетоводна дейност и изпълнение на задълженията ни за плащане, включително по договори, когато данните се отнасят за физически лица.
• данни от видеонаблюдение
С цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на дружеството и на нашите служители и посетители, клиенти, контрагенти, събираме данни от видеонаблюдение на определени части от офисите на дружеството. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.
• Ваши снимки
Възможно е, с Ваше съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, да използваме (включително чрез поставяне на уебстраницата ни и профилите на дружеството в социалните мрежи) снимки, на които присъствате и които са направени на организирани мероприятия на дружеството, както и Ваши снимки за сайта или брошури на дружеството.
2.2. Данни на деца
„Теразид“ ЕООД може да обработва лични данни на деца, които са клиенти на дружеството, съгласно утвърдените правила. Когато се налага или липсва друго правно основание, за обработването на лични данни на деца се изисква съгласието на родител или настойник. При предоставяне на услуги на информационното общество на деца се изисква съгласието на родител, когато детето не е навършило 14 години.
2.3. Данни на служители и на кандидати за работа
– идентификационни данни – имена, ЕГН, адреси и други необходими данни
Използваме тези данни с цел управление на човешките ресурси и на основание изпълнението на сключени между нас и субекти на данни трудови договори и за изпълнение на вменените ни от законодателството задължения като работодател, включително за деклариране на данни за трудовото правоотношение пред държавни органи като Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Инспекция по труда и Агенция по заетостта. Съхраняваме тези данни в приложимите в законодателството срокове.
• данни за контакт – телефонни номера, адреси на електронни пощи
Тези данни се използват единствено за служебен контакт до прекратяване на трудовото правоотношение и след това до приключване на текущи задачи.
• данни за трудовото възнаграждение
Данните за трудово възнаграждение се обработват с цел управление на човешките ресурси и изпълнение на законови задължения. Данните се съхраняват в предвидените в закона срокове.
• данни за банкови сметки
Тези данни се обработват с цел финансово-счетоводна дейност и изплащане на заплати. Данните се съхраняват до прекратяване на трудовото правоотношение или до изплащане на всички задължения по него.
• здравни данни
Такива данни се обработват с цел управление на човешките ресурси и изпълнение на задължения, предвидени в трудовото законодателство и това в сферата на социалното осигуряване. Данните се обработват по реда и в сроковете, предвидени в закона.
• Данни за квалификация и за трудов стаж – данни за образование, квалификация и трудов стаж.
Такива данни се обработват с оглед преценка за съответствие на квалификацията и опита на служителя с изискваните такива за заемане на длъжността, както и с оглед изпълнение на задълженията ни като работодател.
• Данни от видеонаблюдение и снимки – така, както е описано в т. 2.1.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. „Теразид“ ЕООД прилага срок от 6 месеца за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала, освен ако лицето не се е съгласило данните му да бъдат обработвани за по-дълъг срок.
Изложената в настоящата политика информация за обработване на данни на служители е изготвена за целите на настоящата политика за интернет страницата ни, като на нашите служители ще се предостави по-подробна информация.
Конкретните данни, които се обработват, техният обем и сроковете за обработване ще зависят от всеки конкретен случай, необходимостта и пропорционалността на такава обработка.
Възможно е в определени случаи и при необходимост да използваме информация за Вас и от публични регистри, например Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Ние от „Теразид“ ЕООД не използваме програми за автоматизирано обработване на личните Ви данни и взимане на решения, включително за профилирането ви.
Моля да имате предвид, че определени данни следва да се предоставят задължително, например за да се сключи договор, и непредоставянето им може да доведе до невъзможност да се сключи такъв, да се предостави услуга и до други последици. Можете по всяко време да ни попитате за конкретни данни, които не искате да предоставяте, като ние поемаме ангажимент да Ви информираме за евентуалните последици от това.

С оглед реализиране на приложимите законови цели за обработване на лични данни, „ТЕРАЗИД“ ЕООД може да предостави, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, Ваши лични данни на следните категории получатели:
• на компетентни административни и съдебни органи и институции в предвидените от закона случаи;
• на дружества – обработващи лични данни и подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които „ТЕРАЗИД“ ЕООД надлежно е сключило договор; предоставянето на данни на такива лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай на надежността на обработващите и след преценка относно необходимостта от тяхното предоставяне.

III. Основания за обработване на личните данни
Основанията, на базата на които обработваме Ваши лични данни, са изпълнение на договорните отношения (договори за услуги и за предоставяне на продукти, трудови договори), изпълнение на законови задължения (данъчно, трудово и друго приложимо законодателство), легитимен интерес (маркетинг и реклама, при осъществяването на които ще спазваме законовите ограничения, които целят да гарантират неприкосновеността Ви) и съгласие (в случай че не се прилага друго основание).

IV. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
„ТЕРАЗИД“ ЕООД няма да предоставя лични данни на държави или лица извън Европейското икономическо пространство. В случай че възникне необходимост от предаване на обработвани от дружеството лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

V. Срок за съхранение на личните данни
Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение за определен срок, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които данните са събрани и се обработват. Сроковете за съхранение се определят съобразно Закона за счетоводството, в който има задължения за съхранение и обработка на счетоводни данни, Закона за задълженията и договорите, който съдържа давностни срокове за предявяване на претенции, други закони, които предвиждат задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи, Кодекса на труда и други закони в сферата на трудовото и социалното законодателство и др.

VI. Упражняване на права по ОРЗД
Като субект на данни, имате следните права:
• Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас.
• Право на коригиране – имате право да искате поправяне на данни, които съхраняваме за Вас и които са неточни или непълни.
• Право на изтриване („да бъдете забравени”) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
• Право на ограничаване на обработването – имате право да искате ограничаване на обработването по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.
• Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор.
• Право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие.
• Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване, като например срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на легитимни интереси на „ТЕРАЗИД“ ЕООД, например за целите на директния маркетинг. В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват основателни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите лични интереси, права и свободи. В случаите на възражения срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг при всички случаи сме длъжни да преустановим обработването на лични данни.
• Право на възражение срещу автоматизирано обработване, включително профилиране – имате, също така, право да не бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизираното обработване или профилиране.
• Право на жалба – ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 и на електронен адрес kzld@cpdp.bg. Моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.