Общи условия /ОУ/ за ползване на услугите на „Теразид“ ЕООД
Тези общи условия са приети от „Теразид“ ЕООД на 21.06.2019 г.

Общите условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта – adicolor.bg, както и отношенията по ползване между „Теразид“ ЕООД, с ЕИК 121057660 е със седалище в град София и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, ж.к. Гара Искър, ул. 5004-та № 5, с потребителите, ползващи сайта.

І. Опрeделения

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:
1. adicolor.bg е ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да предоставя информация на потребители за продуктовата гама на „Теразид“ ЕООД , като за краткост същия ще бъде наричан по-долу в общите условия „сайта“ или „сайтът“.
2. „Теразид“ ЕООД, с ЕИК 121057660 е със седалище в град София и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, ж.к. Гара Искър, ул. 5004-та № 5 е търговско дружество, надлежно регистрирано в съответствие с законодателството на Република България, което е собственик на сайта, наричано по-долу навсякъде в настоящите общи условия Дружество или Дружеството.
3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват представените данни на сайта. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.
4. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.
5. „Препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс.
6. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. не поискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
7. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
8. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
9. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка и предаване на информация.
10. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на сайта.
11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на Дружеството.

ІІ. Съгласие с общите условия. Сключване на договор.

1. Потребителят ползва сайта свободно. Потребителят може да попълни електронна форма за контакт с цел задаване на въпроси. Във формата предоставя своите лични данни, за която автентичност същия гарантира, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка. С попълването и изпращането на формата за контакт, с която той изпраща едно волеизявление и изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на дружеството, договорът се счита за сключен.
2. Настоящите Общи условия представляват договор, който има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт adicolor.bg и дружеството. С зареждането, отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки посетител се счита за запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия.
3. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите общи условия и/или действащото българско законодателство дружеството има право прекрати договора чрез едностранно уведомление, без да дава допълнителен срок за изпълнение.
4. Дружеството е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
4.1. Дружеството се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством изпратените форми за контакт. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
4.2. Дружеството си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

III. Приложимост. Промяна.

1. Разпоредбите на Общите условия се прилагат всички въпроси възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от дружеството при констатирана необходимост или законово изискване. Същите се прилагат към Общите условия.
2. С оглед периодичното допълване и модификациите на сайта, неговото усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се законодателство, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от дружеството без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен, ако не е предвидено друго.
IV. Права и задължения на дружеството и потребителите.
1. Дружеството поема задължението да положи съответната грижа като осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез сайта, съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2. Дружеството има право по всяко време едностранно да променя Общите условия, но не и задължението персонално да уведомява един или всички потребители за настъпилите промени. Същите ще бъдат надлежно и достъпно оповестени в съдържанието на сайта по начините и при условията подробно описани по-горе в настоящите Общи условия.
3. Дружеството има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта.
4. Потребителите имат задължението да се запознават постоянно с Общите условия и измененията в същите, като приемането на същите, както и измененията им се извършва по описаните по – горе в настоящите общи условия начини и правила.
5. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от дружеството, при спазване на настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
6. Потребителите са длъжни сами да си осигурят необходимото им оборудване (хардуер и софтуер) за използване на сайта.

V. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

1. Сайтът е предоставящ информация на потребителите и продуктите на дружеството.
2. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта.
3. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на сайта.
4. Дружеството не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, действия или бездействия на трети лица и други.
5. Дружеството се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това държавни органи.
6. В случаи на неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите и/или нарушаване на настоящите общи условия, както и българското законодателство, дружеството има право да прекрати договора без предизвестие.
8. Настоящите Общи условия прекратяват действието си автоматично при прекратяване на дейността на дружеството и/или при спиране на поддръжката на сайта от дружеството, както и по взаимно съгласие на страните по същия.

VI. Други условия.

1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за услуга и/или настоящите Общи условия между страните по тях или отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.